16. un 17. martā Valmierā
6. izglītības līderu forums
Iespēju Tilts 2016

Skolu attīstībā ieinteresēti skolu vadītāji un skolotāji, skolēni un viņu vecāki strādās ar problēmjautājumiem un meklēs risinājumus izglītības attīstības izaicinājumiem, domājot par to,
kādai jābūt mūsdienīgai mācību videi, kas veicina ikviena skolēna vēlmi mācīties tagad un visa mūža garumā?

Darbnīcas

Latviešu valodas stunda, kurā visi mācās

Radošajā darbnīcā apmainīsimies ar idejām, kā plānot latviešu valodas stundu, lai palīdzētu skolēnam saprast, ka mācīties ir interesanti, ja vien to dara no sirds. Vienlaikus padomāsim arī par to, ka skolotājam šāda stunda ir gan izaicinājums, gan savas profesionalitātes apliecinājums.

Zenta Anspoka

RPIVA profesore Dr. paed. Vairāku monogrāfiju, zinātnisko rakstu un mācību līdzekļu autore. Galvenās zinātniskās intereses ir saistītas ar dažādiem skolas pedagoģijas jautājumiem: valodas didaktiku, bilingvismu un bilingvālajām mācībām, darbu apvienotajās klasēs.

Kā mācīties un mācīt matemātiku 3.klasē?

Viena no mūsdienīgas matemātikas mācības iezīmēm ir plānot un realizēt matemātikas stundu tā, lai skolēni apgūtu ne tikai matemātikas mācību saturu, bet arī gūtu iespēju pilnveidot savas personības dažādos aspektus. Kā realizēt matemātikas prasmju apguvi 3.klasē? Kā palīdzēt skolēniem apgūt matemātikas mācību saturu 3.klasē? Kā veicināt skolēnu līdzatbildību matemātikas apguvē? Uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem būs iespējams gūt atbildes, praktiski modelējot 3.klasei paredzēto dažādo matemātikas prasmju apguvi.

Ineta Helmane

RPIVA asoc. profesore, Dr.paed., lektore un matemātikas metodiķe, matemātikas grāmatu autore.

Dabaszinību mācību stundu scenāriji sākumskolas skolēnu motivācijas veicināšanai

Darbnīcā uzzināsiet, kā Lielvārds piedāvātie mācību un uzskates līdzekļi dod iespēju pilnveidot dabaszinību mācību saturu. Piedāvāsim dažādus stundu modeļus ar to aprakstiem un informāciju par praktisku digitālo materiālu izmantošanu, lai mācību procesu padarītu mūsdienīgu un aktīvu un pavērtu jaunas iespējas skolēnu mācību motivācijas veicināšanai.

Zina Jonušaite

Direktora vietniece un Ekoskolas programmas koordinatore Rīgas 19.vidusskolā, dabaszinību skolotāja, mācību līdzekļu autore un recenzente.

Mehānismu izpratnes un konstruēšanas prasmju attīstīšana ar LEGO Education aprīkojumu

Darbnīcā uzzināsiet, kā LEGO Education aprīkojums var palīdzēt attīstīt izpratni par vienkāršu un arī sarežģītāku mehānismu darbības principiem un kontruēšanu, lai raisītu skolēnos interesi par mehāniku, fiziku un apkārtējo pasauli. Skolotāji aprīkojumu varēs arī praktiski izmēģināt.

Jānis Lūsis

Izziņas un eksperminetu centra "Lielvārdi" vadītājs, tehnoloģiju draugs un eksperts. Ikdienā vada arī tematiskās nodarbības skolēnu grupām, kā arī ir skolotājs Tehniskās jaunrades un LEGO Mehānikas un Robotikas interešu izglītības pulciņos.

Ieraugi pasauli lielāku!

Stereo mikroskopa izmantošana dabaszinību stundās, lai attīstītu skolēnu pētnieciskās prasmes un rosinātu interesi par dabu. Praktiski darbojoties, skolotāji atklāj, ka bez preparēšanas var iegūt krāsainu un telpisku objekta attēlu. Tāpat skolotāji pārliecinās, ka šāda modeļa mikroskopi ir vienkārši un ērti lietojami jaunāko klašu stundās, piedāvājot skolēniem aizraujošus demonstrējumus un praktisko darbu piemērus.

Daiga Brante

Paed. mg., bio. mg., E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bioloģijas skolotāja, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācijas vadītāja, mācību grāmatu un metodisko materiālu autore, Ķeguma un Lielvārdes novadu dabaszinātņu MA vadītāja.

3D laboratorija sākumskolā

Darbnīcā uzzināsiet, kā sākumskolas mācību priekšmetos iesaistīt 3D printerus, CNC darbgaldus un 3D modelēšanas programmas, tādējādi attīstot bērniem telpisko domāšanu, kā arī apskatīsim dažādus piemērus, kā vienkāršā veidā varam sākumskolas mācību priekšmetos pielietot 3D tehnoloģijas.

Edgars Gribusts

Izglītības uzņēmuma "Lielvārds" mācību līdzekļu projektu vadītājs un skolotājs Tehniskās jaunrades interešu izglītības pulciņā IEC "Lielvārdi". Moderno 3D tehnoloģiju entuziasts, kurš ikdienā pielieto – 3D datormodelēšanu, CNC frēzēšanu, 3D drukāšanu.

Telūrija izmantošana dabaszinību stundās sākumskolā

Telūrijs (no latīņu val. vārda tellus — Zeme) ir ierīce, kas paredzēta Zemes un Mēness kustību demonstrēšanai. Tajā Zemes un Mēness modeļi, kas ir balstīti uz sviras pleca, griežas ap gaismas avotu — Sauli. Ar Cornelsen Experimenta veidoto trīsdimensionālā modeļa telūrija palīdzību iespējams labi parādīt daudzas mūsu Saules sistēmas parādības. Praktiskajā nodarbībā iepazīsimies, kā var uzskatāmi nodemonstrēt gadalaiku maiņu, dienas un nakts garumu dažādos gadalaikos, saules un mēness aptumsumus, kas ir polārā diena un nakts, kā arī citas tēmas.

Andris Gribusts

Izglītības uzņēmuma "Lielvārds" valdes loceklis.

Kā skolēniem mācīt veidot modeļus dabaszinībās?

Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja piedalīties stundā par materiālu īpašībām. Sarunāsimies par idejām, kā, mācoties arī citus tematus, kopā ar skolēniem veidot modeļus.

Uldis Dzērve

Ieguvis fizikas maģistra grādu Latvijas Universitātē, savulaik strādājis par fizikas skolotāju Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. VISC ārštata metodiķis, mācību un metodiskās literatūras fizikā autors. Patreiz LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrā nodarbojas ar topošo un esošo skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi.

Kur saldējums kūst ātrāk? Eksperimentējam dabaszinībās!

Darbnīcā modelēsim dabaszinību stundas fragmentu ar mērķi parādīt, kā skolēniem mācīt uzdot pētnieciskus jautājumus un pašiem veidot eksperimentus.

Andris Nikolajenko

Kā mācīt jautāt matemātikas stundā?

Darbnīcā modelēsim matemātikas mācību stundas fragmentu, uzdosim jautājumus un sarunāsimies par jautāšanas nozīmi, palīdzot sev mācīties un risinot pastāvošās problēmas.

Aira Kumerdanka

Savu profesionālo darbību sākusi Talsu Valsts ģimnāzijā, kur 20 gadus strādāja ar skolēniem, palīdzētu apgūt matemātiku un biznesa ekonomiskos pamatus, veidojot uzņēmumus un piedaloties projektos. Kopš 2005.gada viena no Dabaszinātņu un matemātikas Izglītības centra komandas, tāpat strādā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē ar topošajiem matemātikas skolotājiem.

Kā mācīt par daļām 3.-4.klasē?

Skolotājam, lai vadītu skolēnu mācīšanos, nepieciešams skaidrs redzējums ne tikai par konkrēto mācību stundu, bet par to, kā veidojas jēdzienu sistēma tematā kopumā. Darbnīcā sarunāsimies par to, kā pamatskolā veidot skolēnu izpratni par veselo un daļām.

Jānis Vilciņš

Kā mācīt skolēnus risināt praktisku problēmu?

Darbnīcā modelēsim mācību stundas fragmentu. Sarunāsimies par to, kā praktisku problēmu risināšana palīdz attīstīt prasmi plānot, izvērtēt, uzlabot un visbeidzot realizēt savu ideju, kā arī par to, cik svarīgi skolēniem mācīt sadarboties.

Marita Dzene

Cēsu 2.pamatskolas skolotāja un Cēsu novada sākumskolas MA vadītāja. Par sākumskolas skolotāju strādā jau 27 gadus. Kopš 2013.gada darbojas VISC “Inovatīvās pieredzes skolu tīklā”, aprobējot un izstrādājot materiālus matemātikā un dabas zinībās 1.- 4.klasēm.

Kā mācīt par vēju? Dabaszinību stundā ejam ārā!

Darbnīcā tiks modelēts mācību stundas fragments. Sarunāsimies par to, kā nodarbības ārpus klases palīdz attīstīt novērošanas prasmes un veidot izpratni. Tāpat spriedīsim par to, cik svarīgi skolēniem zināt, kādu rezultātu stundā plānots sasniegt un stundas beigās saprast, kā tas izdevies.

Inese Gaša

Strādā par sākumskolas skolotāju Mārupes vidusskolā, pedagoģiskā darba stāžs - 26 gadi. Darbojas 2 gadus VISC “Inovatīvās pieredzes skolu tīkls” komandā.

Nodarbība skolēnu digitālās pratības veicināšanai "Apgūstam datoruzbūvi praktiski!"

Datoru uzbūve ir viena no tēmām, ko apskata mācību priekšmeta Informātika ietvaros gan sākumskolā, gan pamatskolā, gan vidusskolā. Darbnīcas vadītājs piedāvā konkrēto tēmu apgūt darot - skolotāja klātbūtnē komplektējot datorus, kas vēlāk tiek darbināti.

Mārtiņš Ābele

Valmieras sākumskolas informātikas skolotājs, datortehnikas laborants; ieguvis informātikas skolotāja kvalifikāciju, bakalaura grādu pedagoģijā un maģistra grādu skolvadībā. Pēdējos 15 gadus strādājis par informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā un pasniedzis šos priekšmetus tālākizglītības kursos pieaugušajiem.

Atklājumi zinību labirintā 5.-6.klasē

Mācību process kā labirints. Vienaudžu mācīšanās stratēģija, informācijas tehnoloģiju izmantošana kā palīgs matemātikas apguvē un iegūto prasmju nostiprināšanā 5.-6.klasē.

Sanita Eglīte

Valmieras sākumskolas matemātikas skolotāja un klases audzinātāja ar 18 gadu pedagoģisko pieredzi. Nodarbojas ar matemātikas mācīšanas metodikas pilnveidošanu un ieviešanu mācību procesā sadarbībā ar grāmatu ”Matemātika 5.klasei” un „Matemātika 6.klasei” autorēm G.Lāci un I.Franci; uzstājusies Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konferencē ”Mācu citus un mācos pats!”.

Eva Lasmane

Valmieras sākumskolas matemātikas skolotāja un klases audzinātāja ar 23 gadu pedagoģisko pieredzi. Nodarbojas ar matemātikas mācīšanas metodikas pilnveidošanu un ieviešanu mācību procesā sadarbībā ar grāmatu ”Matemātika 5.klasei” un „Matemātika 6.klasei” autorēm G.Lāci un I.Franci.

QR kodu izmantošana, lai mācītu un mācītos

Labās prakses piemēri inovatīvai mācību apguvei, kā ar QR kodu pielietojumu mācīšanās procesā motivēt skolēnus veikt darbu, pilnveidot to un paaugstināt skolēnu pašmotivāciju.

Helga Mezīte

Valmieras sākumskolas skolotāja ar 16 gadu pedagoģiskā darba pieredzi, mentors. Darba moto ir "Cilvēka prātam ir 3 atslēgas ar kurām var atslēgt visu - sapņot, domāt, darīt".

Valodas un runas attīstības spēles- mācību darbības motivējošs elements

Spēle ir viena no mācību metodēm, kas veicina kognitīvo procesu, gribas piepūles attīstīšanu, noteikumu ievērošanu, māca koncentrēt uzmanību un iesākto darbu izpildīt līdz galam. Nodarbībā piedāvātās spēles var izmantot valodas un runas attīstīšanai latviešu valodas stundās sākumskolā, kā arī mājas darbā, izspēlējot tās ģimenē. Dalībnieki saņems spēļu aprakstus un sagataves.

Ilona Tropa

Sākumskolas skolotāja, logopēde, speciālā pedagoģe. Darba stāžs 25 gadi. Pašreiz strādā par skolotāju – logopēdi Valmieras sākumskolā, vada Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodisko apvienību, strādā par logopēdi Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā. Dzīves moto: Akmens, kas ripo, neapsūno. Jākustas!

Deja un kustības - radošas pašizziņas veicinātājas pamatizglītībā

Interešu izglītības pulciņā "Tautu deja" ir iespējama bērnu koordinācijas attīstība un kustību atmiņas treniņš, kas savukārt palīdz bērniem ātrāk uztvert un apgūt mācību priekšmetus. Vācu zinātnieki ir pierādījuši, ka jebkura kustība atpakaļgaitā bērniem palīdz matemātikā izprast atņemšanu un dalīšanu. Tautu deja attīsta ne tikai labu stāju, bet arī kustību atmiņu un uzmanības noturību.

Liesma Ērgle

Valmieras sākumskolas interešu izglītības skolotāja ar 32 gadu pedagoģiskā darba stāžu, vadot tautu deju kolektīvus, ritmikas un baleta pulciņus. Dzīves un darba moto - kustībā smeļamies spēku un optimismu!

Larisa Stivriņa

Valmieras sākumskolas mūzikas skolotāja, Valmieras k/c senioru kora ,,Sudrablāse"diriģente un Kocēnu k/n pūtēju kvinteta vadītāja. Pedagoģiskā darba stāžs 30 gadi; moto - nebaidīties no grūtībām, bet cīnīties par mērķa sasniegšanu. Ar dziesmu pa dzīvi!

Dabas izzināšana praktiskā darbībā

Šajā darbnīcā dalībnieki iepazīsies ar praktisko nodarbību norisi dabaszinību stundās, izmantojot darbnīcas vadītājas veidotu praktisko darbu grāmatiņu. Uzzināsim, kā dažādos veidos var izmantot šo grāmatiņu, lai veiksmīgāk bērni apgūtu mācību vielu, un kā to var pielietot individuālas pieejas veicināšanai.

Lolita Trauliņa

Valmieras sākumskolas dabaszinību skolotāja un klases audzinātāja ar pedagoģiskā darba stāžu 16 gadi. Devusi savu ieguldījumu Valmieras sākumskolas dalīto klašu mācību programmas izveidē, kura šobrīd ļauj ar skolas skolniekiem veidot praktiskas nodarbības dalītās klašu grupās. Savā pedagoģiskajā darbā uzsvaru liek uz praktisko darbu.

Mācību motivācijas veidošana angļu valodas stundās

Kā veidojas motivācija? Praktiski piemēri (uzdevumi, aktivitātes) no sākumskolas angļu valodas skolotāju stundām. Projekta metodes izmantošana motivācijas rosināšanai. Nodarbība notiks latviešu valodā!

Inese Zēģele

Valmieras sākumskolas skolotāja un direktora vietniece audzināšanas jomā. Strādā skolā vienpadsmito gadu un ir strādājusi gan par sākumskolas skolotāju, gan meiteņu mājturības skolotāju, šobrīd māca angļu valodu 3.-6.klasei. Savā dzīvē vadās pēc J. Klīdzēja teiktā grāmatā "Cilvēka bērns" - Galvenais dzīvo un dari tā, lai tu pats un citi justu, ka tev ir sirds!

Iveta Glužģe

Valmieras sākumskolas skolotāja ar 22 gadu pedagoģiskā darba stāžu. Ilggadīga latviešu literatūras un angļu valodas skolotāja vidusskolā, mācot angļu valodu pārsvarā vidējā un vidusskolas skolēniem, bet pēdējos 2 gadus arī sākumskolā. Dzīves moto: turēt acis vaļā, vērot pasauli un atcerēties - Dievs, dod man rāmu garu pieņemt visu, ko nespēju ietekmēt, drosmi ietekmēt visu, ko spēju, un gudrību vienmēr atšķirt vienu no otra!

Vide un es jeb integrētā nodarbība 2.klases skolēnu kompetenču attīstīšanai

Kāpēc man jāšķiro atkritumi? Darbosimies praktiski ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem, apgūstot latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, angļu valodā un mājturībā apgūstamās kompetences 2.klasē.

Zeltīte Lūse

Aiga Vimba

Baiba Siliņa

Sandra Karnīte

Valmieras sākumskolas skolotāju Sandras Karnītes (darba stāžs 34 gadi), Zeltītes Lūses (darba stāžs 35 gadi), Baibas Siliņas (darba stāžs 9 gadi) un Aigas Vimbas (darba stāžs 18 gadi) grupas moto ir "Ja neveicas vienreiz, atpūties un mēģini atkal!".

Radošas aktivitātes skolēna uzņēmējdarbības kompetences attīstīšanai sākumskolā

Arvien vairāk izskan aicinājums izglītot skolēnus, lai viņi kļūtu par nākamajiem darba devējiem, nevis ņēmējiem. Ko varam darīt šajā jomā sākumskolā? Kā, izmantojot dažādus radošus līdzekļus un metodes, varam sekmēt bērnā pašizziņu, pašpilnveidi un pašizglītošanos uzņēmējdarbības kompetenču jomā? Gaidīti tie, kas, lai mācītu skolēniem, vispirms gatavi paši praktiski veicamiem darbiem!

Inga Zariņa-Bojāre

Valmieras sākumskolas direktore, pedagoģiskā un izglītības vadības darba stāžs gandrīz 20 gadi, sākot no darba kā sākumskolas skolotājai, mācot latviešu valodu un literatūru pamatskolā un psiholoģiju vidusskolās. Rūdījusi pieredze, audzinot klases un pildot sociālā pedagoga amata pienākumus, kā arī veicot pedagoga- karjeras konsultanta amatu un strādājot pašvaldībā. Uzskata, k Domāju, ka mūsdienās aktuālas un novērtējamas ir senās atziņas : “Mazāk runāt, vairāk darīt! ‘” un “Ir labi dzirdēt, vēl labāk- dzirdēt un redzēt, bet vislabāk- dzirdēt, redzēt un pašam praktiski pielietot uzzināto”.

Angļu valoda 3.klasei. Interaktīvo materiālu un spēļu izmantošana darbības vārdu apguvē

Kā veiksmīgi apgūt darbības vārdus un ilgstošo tagadni 3.klasē angļu valodā? Darbnīcas vadītāja dalīsies pieredzē par minēto tēmu, iepazīstinot ar saviem izveidotajiem interaktīvajiem materiāliem un iemācīs dažādas spēles praktiskai lietošanai mācību stundās.

Jolanta Vronovska

Talsu sākumskolas skolotāja jau vairāk nekā 20 gadus, māca angļu valodu no 3.-6. klasei, arī 6.klases audzinātāja. Kopā ar saviem skolēniem patīk darboties un izzināt un radošu procesu rezultātā nonākt līdz veiksmīgam darba rezultātam. Brīvajā laikā labprāt brauc ar velosipēdu un darbojos dārzā, īpaši aizrauj puķkopība.

Spēļu izmantošana matemātikas stundās 5.-6.klasei

Savā pedagoģiskajā darbībā skolotāja ir novērojusi, ka spēļu izmantošana ne tikai padara mācību procesu interesantāku un ļauj skolēniem saskatīt aizraujošo arī matemātikas priekšmeta apguvē, bet arī sekmē mācītās vielas iegaumēšanu. Šajā darbnīcā skolotāji iepazīsies ar spēlēm un metodēm, kuras ļauj mācību procesu organizēt tā, lai stundas darbā aktīvi iesaistītos katrs skolēns.

Raimonda Belicka

Pedagoģiskā darba pieredze jau no 1982.gada, strādājot gan savulaik Rīgā, gan Jūrmalā, bet no 1992. gada Talsu sākumskolā. Sākumā darbojās kā sākumskolas skolotāja, tad direktora vietniece izglītības jomā, bet no 2005.gada ir šīs skolas direktore, paralēli mācot matemātiku 5. un 6.klasēm. Brīvajā laikā patīk dziedāt un ceļot.

Skatos, klausos un daru ar planšetdatoru

Darbnīcā varēsiet ieraudzīt un sadzirdēt planšetdatoru izmantošanas iespējas dabaszinību apguvē gan darbojoties individuāli, gan grupā ar praktiskiem piemēriem un idejām gan vizuālās, gan audiālās, gan kinētiskās uztveres skolēniem. Tāpat pamēģināsim iejusties skolēna lomā un kopā pildīsim uzdevumus.

Raivis Pauls

Skolas DOMDARIS sporta skolotājs un eksperimentu nodarbību vadītājs. Ādažu vidusskolas 12.klases audzinātājs, fizikas skolotājs un skolēnu parlamenta vadītājs. Ieguvis profesionālā maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās, izglītības programmas "Iespējamā misija" vēstnieks un "Samsung Skola nākotnei" absolvents.

Mācies un lasi ar prieku jeb Widgit simbolu valodas izmantošana lasītprasmes apgūšanā un nostiprināšanā, mācot bērnus ar attīstības traucējumiem

Widgit ir īpaša simbolu sistēma, kuru veiksmīgi var izmantot apmācībā cilvēkiem ar dažādiem attīstības traucējumiem un veicināt individuālo spēju attīstību, kompensējot dažādus traucējumus intelektuālajā attīstībā. Simbolu valoda palīdz apgūt un nostiprināt lasītprasmi, patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, attīstīt sociālās prasmes, veicināt skolēnu mācīšanās prieku un iespējas uzlabot mācību sasniegumus. Simbolu valoda, ko var pielietot dažādos mācību priekšmetos, palīdz vizuāli uztvert jebkuru informāciju, tā dod skolēniem iespēju patstāvīgi mācīties un darboties, kā arī sekmē skolēna un skolotāja sadarbību.

Ina Gaure

Speciālās izglītības skolotāja Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā.Vadījusi Rīgas Latgales priekšpilsētas vispārizglītojošo skolu speciālo pedagogu metodisko apvienību, kā arī strādājusi par konsultantu RPIVA metodisko materiālu iztrādē bērniem ar īpašajām vajadzībām vispārizglītojošās skolās. Piedalījusies Comenius projektos.

Ināra Puriņa

Speciālās izglītības skolotāja, strādā PII "Mežaparks" kā speciālais pedagogs un Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā kā skolotāja. Piedalījusies Comenius projektos.

Vai tehnoloģijas nākotnē aizstās skolotāju? Nē, bet...

Interesentiem būs iespēja uzzināt, kā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību veicināt sākumskolēnu motivāciju un vēlmi mācīties patstāvīgi. Darbnīcā dalībnieki atcerēsies elektronikas pamatus, izmēģinās modernus konstruktorus un ar tiem vadīs pašu veidotas datorprogrammas. Nekādas priekšzināšanas elektronikā vai programmēšanā nav nepieciešamas, vajadzīga tikai vēlme mācīties.

Kaspars Irbe

Programmēšanas, robotikas un datorikas skolotājs, pieredzējis interešu izglītības pasniedzējs. Pieredzi guvis "Learn IT", vadot programmēšanas apmācības bērniem, Rīgas Teikas vidusskolā, studijas UNED, Spānijā.

Linda Sinka

Programmēšanas skolotāja un programmēšanas mācību satura veidotāja "Learn IT", iepriekš strādājusi privātskolā „My Home and School”, Peru.

Latviešu valodas dubultstundas sākumskolā

Darbnīcā varēs uzzināt, kā veidot 80 minūšu nodarbību latviešu valodas apguvei 2. un­ 3. klases skolēniem, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes, paņēmienus un materiālus, strādājot ar dažāda līmeņa uzdevumiem un iekļaujot skolēnu vecumposmam atbilstošās dinamiskās pauzes.

Ilze Smilga

LU humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā. Ieguvusi Montessori pirmsskolas pedagoga izglītību, ir Zviedrijas un Vācijas Montessori skolu vērojumu prakse, šobrīd mācās Berlīnes Montessori institūta Rīgas kursā Montessori skolas programmā. Labā vācu valodas prasme ļauj aktīvi sekot pedagoģijas tendencēm izglītībā Vācijā un Austrijā. Skolas DOMDARIS latviešu valodas skolotāja, kas māca latviešu valodu dažādās vecumu grupās, kā arī individuāli un virtuālajā vidē portālā www.uzdevumi.lv. Kopš 2014. gada Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķe.

Projektu metode sākumskolā

Darbnīcā uzzināsiet, kā, izmantojot projektu metodi, veicināt sākumskolas skolēnu motivāciju apgūt jaunas zināšanas un prasmes vienlaicīgi vairākos mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā, dabaszinībās un latviešu valodā. Iepazīstināsim ar skolas "DOMDARIS" 2.klases skolēnu projektu darbu, kura ietvaros skolēni pētīja biomīmikrijas piemērus un veidoja savus modeļus, kuriem ir potenciāls ilgtermiņā uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Darbnīcas ietvaros katram tās dalībniekam būs iespēja iegūt vērtīgu pieredzi un piemērus.

Dace Jaundāldere

Skolas DOMDARIS projektu stundu skolotāja un direktores vietniece, "Iespējamā misija" absolvente. Strādājusi par sociālo zinību un angļu valodas skolotāju Ikšķiles vidusskolā, vēstures, filozofijas un angļu valodas skolotāju E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. 12 gadus strādājusi vasaras nometnēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē, kā arī vidējās izglītības vēstures skolotāja kvalifikāciju. Pateicoties Ainas Dravnieks-Galējs stipendijai, studējusi pedagoģiju un psiholoģiju Viskonsīnas Universitātē ASV. Biedrības "re:login" valdes priekšsēdētāja. Sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu īsteno izglītojošu vasaras nometņu projektu maznodrošinātiem un trūcīgiem bērniem Rīgā.

Vecāku atbalstīts mācību process - skolas kā izglītības kopienas attīstīšana ar atgriezeniskās saites palīdzību.

Skolēna pieredze mājās un skolā var savstarpēji mijiedarboties - gan veicinot, gan sarežģījot skolēna mācīšanās procesu. Īpaši sākumskolas līmenī sadarbībai starp skolu un skolēnu vecākiem, kā arī kopīgas izpratnes veidošanai par mācību procesa mērķiem ir īpaši liela nozīme. Kopš 2015.gada maija "Edurio" piedāvā arī vecākiem domātas aptaujas par mācību procesu, mācību vidi, sadarbību ar skolu un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Izmantojot šo pirmo pieredzi ar vecāku iesaisti, darbnīca apskatīs, kā un kādās jomās vecāku plašāka iesaiste mācību procesā var kļūt par spēcīgu atbalstu skolai tās darbā.

Kristaps Ozoliņš

Studējis izglītības zinātni un dabaszinātnes Kembridžas universitātē, strādājis kā bioloģijas skolotājs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Pasniedzēju komandas dalībnieks pedagogu profesionālās apmācības programmā "Pirmie soļi, lai mobilā ierīce kļūtu par palīgu mācībās", ko organizēja "Lielvārds" sadarbībā ar uzņēmumu "Latvijas Mobilais Telefons". Šobrīd darbojas Latvijā radītās atgriezeniskās saites iegūšanas platformas "Edurio" komandā, kur atbild par satura izstrādi.

Gatis Narvaišs

Izglītības tehnoloģiju jaunuzņēmumā "Edurio" nodarbojas ar produktu attīstības plānošanu un sadarbības veicināšanu starp programmētājiem, dizaineriem un izglītības satura komandu, lai panāktu pēc iespējas ērtāku un noderīgāku produktu lietotājam. Arī iepriekšējā pieredze ir saistīta ar izglītības tehnoloģijām - bijis Iespējamās misijas dabaszinātņu, matemātikas un informātikas skolotājs Dobeles Valsts ģimnāzijā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, vadījis kursus un seminārus skolotājiem par tehnoloģijām izglītības procesā, bijis Apple profesionālās attīstības konsultants, Iespējamās misijas kurators, kā arī aktīvi iesaistījies dažādos izglītības tehnoloģiju projektos.

Digitālā pratība pirmsskolā un sākumskolā

Darbnīcā uzzināsiet, kā skolēnus ieinteresēt mācīties radoši un kā veicināt sadarbību ar vecākiem un citiem ģimenes locekļiem, kā arī iepazīsieties ar dažādām IT pielietošanas iespējām pirmsskolas un sākumskolas mācību procesa oragnizācijā.

Līga Krūmiņa

Alūksnes novada vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos, sākumskolas skolotāja. 2012.g.un 2014.gadās pārstāvēja Latviju Inovatīvo skolotāju forumā Lisabonā un Barselonā. Programmas Kodu Game Lab ietvaros skolēni apguva programmēšanas pamatiemaņas un izveidoja 8 reizināšanas spēles, kuras Līga prezentēja Barselonā. 2014.gadā saņemta LIKTA Platīna peli kategorijā "Labākais E-skolotājs". Labprāt dalās pieredzē - ir vadījusi seminārus pedagogiem dažādās Latvijas pilsētās. Īpašs prieks bija palīdzēt apgūt datorprasmes senioriem projektā "Pieslēdzies, Latvija!".

Teātra elementu izmantošana Pasaules lielākajā mācību stundā

Darbnīcā ieskatīsimies teātra elementu pielietošanā mācību stundās un aplūkosim teātra elementu iespējamo daudzveidību. Izmēģināsim radoši darboties! Darbnīcas laikā būs iespēja vairāk uzzināt par Pasaules lielākās mācību stundas norisi Latvijā un elektronisku izdevumu, kurā apkopoti mācību stundu plāni, kas veltīti radošai ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai.

Ilze Dalbiņa

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja un UNESCO Asociēto skolu projekta koordinatore Latvijā. Sadarbībā ar Latvijas skolām veiksmīgi realizējusi projektus, iniciatīvas un akcijas, kas popularizē ilgtspējīgas attīstības principus un stiprina globālo un lokālo piederības sajūtu. 2015. gadā koordinējusi akciju “Pasaules lielākā mācību stunda”, kuras rezultātā tapusi publikācija, kas iekļauj 59 skolu pieredzes stāstus ceļā uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanu.

Dace Lielmane

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktores vietniece datorzinībās un darbam ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī datorikas skolotāja. Iepriekšējā pieredze ir saistīta projektu vadību, t.sk. bērnu zinātnes centrā "Z(in)oo".