Atgriezeniskā saite:
pamats izaugsmei

16. marts
Valmiera

Atskats par Iespēju Tiltu 2016 • Valmiera

Foruma pirmā diena, 16.marts,
ģimnāziju un skolu pārstāvjiem

2016. gada 16. martā kopā ar ģimnāziju un skolu pārstāvjiem aktīvās debatēs veidojām «Mūsdienīgu mācību vidi»
Tādu, kas veicina prasmēs balstītu mācīšanos, virzoties no virspusējas faktu apguves uz mācīšanos iedziļinoties un izprotot. Tādu vidi, kurā cita citu papildina jaunā pedagoģija, telpas plānojums un tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Lai īstenotu pārmaiņas, būtiska vienlīdzīga visu mācību procesā iesaistīto pušu izpratne, savstarpēja uzticēšanās un sadarbība, tāpēc forumā tikās skolu vadītāji kopā ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem, lai uzzinātu jaunākās tendences pedagoģijas, mācību telpas, tehnoloģiju attīstībā un savstarpējā mijiedarbībā. Kopā ar izglītības nozaru ekspertiem un debašu klubu "QUO tu domā” trijās aktīvās sesijās uzzināja jaunākās attīstības tendences, debatēja, dalijās pieredzē un meklēja jaunas idejas, kopīgi definējot pastāvošās barjeras un meklējot risinājumus labām pārmaiņām katrā skolā, katrā klasē.

10:00 Atklāšana

Moderna mācību klase tehnoloģiju, telpas un pedagoģijas līdzsvarā

Mūsdienīga mācību vide. Ievads

10:30 1.sesija

Jaunā pedagoģija – jaunas lomas mācību klasē, virzoties no virspusējas faktu apgūšanas uz dziļākas izpratnes veidošanu, prasmju un rakstura attīstīšanu

Ievads

Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu

13:00 2.sesija

Telpa, kas atbalsta jauno pedagoģiju, veidojot savstarpējā sadarbībā balstītu mācību procesu reālājā un virtuālajā vidē

Ievads

15:00 3.sesija

Tehnoloģijas – iekārtu un programmatūru attīstības tendences, nodrošinot efektīvu skolotāju darbu un personalizēta ikdienas mācību progresa virzītu katra skolēna individuālu attīstību

3. sesija

16:30 Noslēgums

Foruma noslēgums, viedokļu un kontaktu apmaiņa neformālā gaisotnē

Runātāji un moderatori

Foruma otrā diena, 17.marts,
sākumskolas profesionāļiem

2016. gada 17. martā norisinājās tradicionālais forums sākumskolas profesionāļiem, kas bija veltīts tēmai «Kā attīstīt prasmi mācīties?».
Forumu dalībnieku atziņas rāda, ka viens no vērtīgākajiem pasākumā gūtās pieredzes elementiem ir IESPĒJU TILTA piedāvātās darbnīcas. Tāpēc šogad katram dalībniekam bija iespēja piedalīties 3 dažādās darbnīcās, kas bija veltītas foruma pamattēmai “Kā ikvienā stundā vai ārpusstundu aktivitātē motivēt skolēnu mērķtiecīgam mācību darbam, veidot un attīstīt prasmi izvirzīt sev mērķus un mācīties?”.
Tas ir ceļš uz sabiedrības izpratni par dziļmācīšanos un visu izglītībā iesaistīto pušu virzību uz jauno pedagoģiju. Šiem jautājumiem bija veltīta rīta plenārsesija, savukārt noslēgumā radijām laiku iedvesmai un labām emocijām nākamajam darba cēlienam.

10:00 Atklāšana

Konferences atklāšana

10:10 1.sesija

Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu, mācīšanos iedziļinoties un visu izglītībā iesaistīto pušu virzību uz jauno pedagoģiju – jaunām lomām mācību klasē.

Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā: mērķi un izaicinājumi

Guntars Catlaks, Valsts Izglītības satura centra vadītājs

Skolotāju profesionālā kompetence mācīt mācīties: pašreizējā situācija un perspektīvas

Zenta Anspoka, RPIVA profesore Dr. paed.
11:30 Darbnīcas

Trīs praktiskās darbnīcas x 45 min, kurās skolotāji un izglītības speciālisti dalijās pieredzē attīstot skolēniem prasmi mācīties

Latviešu valodas stunda, kurā visi mācās

Zenta Anspoka

Kā mācīties un mācīt matemātiku 3.klasē?

Ineta Helmane

Dabaszinību mācību stundu scenāriji sākumskolas skolēnu motivācijas veicināšanai

Zina Jonušaite

Mehānismu izpratnes un konstruēšanas prasmju attīstīšana ar LEGO Education aprīkojumu

Jānis Lūsis

Ieraugi pasauli lielāku!

Daiga Brante

3D laboratorija sākumskolā

Edgars Gribusts

Telūrija izmantošana dabaszinību stundās sākumskolā

Andris Gribusts

Kā skolēniem mācīt veidot modeļus dabaszinībās

Uldis Dzērve

Kur saldējums kūst ātrāk? Eksperimentējam dabaszinībās!

Andris Nikolajenko

Kā mācīt jautāt matemātikas stundā?

Aira Kumerdanka

Kā mācīt par daļām 3.-4.klasē?

Jānis Vilciņš

Kā mācīt skolēnus risināt praktisku problēmu?

Marita Dzene

Kā mācīt par vēju? Dabaszinību stundā ejam ārā!

Inese Gaša

Nodarbība skolēnu digitālās pratības veicināšanai "Apgūstam datoruzbūvi praktiski!"

Mārtiņš Ābele

Atklājumi zinību labirintā 5.-6.klasē

Sanita Eglīte, Eva Lasmane

QR kodu izmantošana, lai mācītu un mācītos

Helga Mezīte

Valodas un runas attīstības spēles- mācību darbības motivējošs elements

Ilona Tropa

Deja un kustības - radošas pašizziņas veicinātājas pamatizglītībā

Liesma Ērgle, Larisa Stivriņa

Dabas izzināšana praktiskā darbībā

Lolita Trauliņa

Mācību motivācijas veidošana angļu valodas stundās

Inese Zēģele, Iveta Glužģe

Vide un es jeb integrētā nodarbība 2.klases skolēnu kompetenču attīstīšanai

Zeltīte Lūse, Baiba Siliņa, Aiga Vimba, Sandra Karnīte

Radošas aktivitātes skolēna uzņēmējdarbības kompetences attīstīšanai sākumskolā

Inga Zariņa-Bojāre

Angļu valoda 3.klasei. Interaktīvo materiālu un spēļu izmantošana darbības vārdu apguvē

Jolanta Vronovska

Spēļu izmantošana matemātikas stundās 5.-6.klasei

Raimonda Belicka

Skatos, klausos un daru ar planšetdatoru

Raivis Pauls

Mācies un lasi ar prieku jeb Widgit simbolu valodas izmantošana lasītprasmes apgūšanā un nostiprināšanā, mācot bērnus ar attīstības traucējumiem

Ina Gaure, Ināra Puriņa

Vai tehnoloģijas nākotnē aizstās skolotāju? Nē, bet...

Kaspars Irbe, Linda Sinka

Latviešu valodas dubultstundas sākumskolā

Ilze Smilga

Projektu metode sākumskolā

Dace Jaundāldere

Vecāku atbalstīts mācību process - skolas kā izglītības kopienas attīstīšana ar atgriezeniskās saites palīdzību

Kristaps Ozoliņš, Gatis Narvaišs

Digitālā pratība pirmsskolā un sākumskolā

Līga Krūmiņa

Teātra elementu izmantošana Pasaules lielākajā mācību stundā

Ilze Dalbiņa, Dace Lielmane
15:00 2.sesija

Iedvesmai

Kopā jautrāk un jaudīgāk

Artis Žentiņš, BMX braucējs, 2006. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks

Nerimstošā vēlme uzzināt

Sandra Kropa, žurnāliste, TV un radio raidījumu vadītāja

Jo sarežģītais tiešām ir vienkāršs

Dana Narvaiša, biedrības "Cēsu Jaunā sākumskola" vadītāja
16:15 Noslēgums

Konferences noslēgums

Runātāji un moderatori

Darbnīcu vadītāji

Atskats par Iespēju Tiltu 2015

"Iespēju Tilts 2015" tika veltīts mūsdienīga izglītības satura un mācību vides sinerģijai. Diskusijās un pieredzes darbnīcās tika piedāvāti reāli risinājumi, ko skolotājiem no visas Latvijas likt lietā, atgriežoties savās mācību klasēs.

Video atskats. 1. diena - izglītībai sākumskolā

Video atskats. 2. diena - ģimnāziju un vidusskolu izaugsmei

27. novembrī LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā notika izglītības forums "Radīt rītdienas skolu šodien!" kopā pulcējot pašvaldību vadītājus un speciālistus, izglītības iestāžu vadītājus, uzņēmējus, politikas veidotājus, Latvijas un Lielbritānijas izglītības ekspertus, lai diskutētu par mūsdienīgu mācību satura un vides sinerģiju, kas nodrošina skolēnu un skolotāju motivējošu mācību procesu.

Video atskats